Previous Page  9 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 14 Next Page
Page Background

9

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE EKOMUNALA 5 - 7.5m

3

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF EKOMUNAL

5 - 7.5m

3

Tehnički podaci

- izrada prema HRN EN 1501-1:2011

- kapacitet prihvata spremnika otpada 5 - 7,5 m³

- konstrukcija nadogradnje kvadratno zaobljena kompaktna cjelina radi sprečavanja zaostanka otpada u

rubovima

- pregledna signalizacija vozila - ugrađena do 2 narančasta rotaciona svjetla -

- prijenos snage za uključivanje hidraulične pumpe u kabini vozača radi uštede goriva motora - radni

ciklusi: automatski kontinuirani, automatski pojedinačni, poluautomatski – sinkronizirani sa

kombiniranim sakupljačem otpada

- stop prekidač za zaustavljanje rada nadogradnje u kabini vozila

- ugrađen sigurnosni uređaj na PTO – u

- Nadogradnja u potpunosti izvedena od čelika

- 100%nepropusna nadogradnja

- Drenažni otvor

- Punu potisnu ploču pokreću dva hidraulična cilindra smještena na krovu nadogradnje,

izvan spremnika otpada radi sprječavanja kontakta cilindra potisne ploče i otpada

- Nadogradnja opremljena sigurnosnim sustavom u skladu sa CE normama

- Aparat za pražnjenje posuda zapremine od 80 do 1100 litara

- Stražnji stabilizatori radi prilagođavanja neravnim podlogama /Mehanička poluga/

potpora za siguran rad i servis na nadogradnji prilikom podignutog spremnika otpada

- Daljinske komande za podizanje spremnika nadogradnje radi istovara

Tip Schneider model XACA 039, viseća upravljačka kutija

- Svjetlo za noćni rad

- Zvučna i svjetlosna signalizacija kod vožnje unatrag

- STOP prekidač za prekid svakog rada iz nužde na tri mjesta: dva na stražnjoj strani

nadogradnje, na lijevoj i desnoj strani, i jedan u kabini na upravljačkom panelu

Digitalna IC kamera u boji – 12 V sa snimačem i bilježenjem vremena i datuma

- senzor 1/3'' Super HAD CCD

- rezolucija kamere 420TV linija

- minimalna svjetlost razlučivanja: 0,5 Lux/F1.2 (0 Lux pri uključenom IR LED) - leća

veličine 3,6mm,

- kut snimanja 90°

- Stražnji sklopivi nogostupi za operatere

7'' LCD monitor Allen-Bradley 800MHz CPU

-TFTtouch screen, wide LCD

- dijagonala 7'' osjetljiv na dodir

- rezolucija slike 800 x 480

- USB priključak na snimač za spajanje USBmemorije ili HDD

- napon napajanja: 24V

Technical data

- manufactured according to HRN E 1501-1:2011

- receiving capacity of waste hopper – 5 - 7,5 m3

- upgrade is a rounded square compact unit to prevent catching of waste in the edges

- vehicle visual signalization – built-in up to two orange rotating lights

- power transfer for initiation of hydraulic pump in driver cabin to save engine fuel

- work cycles: automatic continuous, automatic single, semi-automatic - synchronized with combined

waste collector

- stop switch in driver cabin to stop the work of upgrade

- built-in safety device on PTO

- upgrade is made entirely of steel

- 100%waterproof upgrade

- drain opening

- full pressure plate is driven by two hydraulic cylinders located on the roof of upgrade, outside the waste

hopper to prevent contact between pressure plate cylinder and waste

- upgrade is equipped with a safety system in accordance with CE standards

- automatic discharge device for waste containers of 80 to 1100 liters

- rear stabilizers to accommodate to uneven surfaces

- mechanical lever / support for safe operation and maintenance of upgrades when hopper waste is in a

higher position

- remote control allowing liing of hopper for discharge

Type Schneider Model XACA 039, hanging control box

- Light for night operation

- Sound and light signaling for backwards drive

- STOP switch to stop any operation in case of emergency located at three places: two switches are on the

rare side of upgrade, on the le and on the right, and one switch is in the cabin on the control panel

Digital color IC camera – 12 V for filming and recording of time and date

- sensor 1/3'' Super HAD CCD

- camera resolution 420TV line

- minimal illumination: 0,5 Lux/F1.2 (0 Lux with switched on IR LED)

- lens size 3,6 mm

- angle of shooting 90°

- rear folding sidewalks for operators

7'' LCD monitor Allen-Bradley 800MHz CPU

-TFTtouch screen, wide LCD

- diagonal 7'' touch screen

- resolution 800 x 480

- USB connection to recorder for USBmemory connection or HDD

- supply voltage: 24V

Tehničke karakteristike automata za pražnjenje

- automat za pražnjenje posuda za otpad od 70/110 litara po DIN 6629

- automat za pražnjenje posuda za otpad od 120/240 litara po DIN 30740

- komunalni kontejneri za otpad od 1100 litara po DIN 30700

- maksimalna podizna težina do 1000 kg

- prečka za otvaranje kontejnera opremljena dvama zaštitnim balonima od gume

Način pražnjenja

- s kukama 35-50, 110 litara po DIN 6628/9

- s automatom 80-340 litara po EN 840-1

- s dvije podizne ruke 500 – 1100 litara po EN 840-2

- s dvije podizne ruke 770-1100 litara po EN 840-3

- s dvije podizne ruke 500 – 1100 litara po EN 840-2/3

Technical characteristics of automatic discharge device

- automatic discharge device for waste containers of 70/110 liters as per DIN 6629

- automatic discharge device for waste containers of 120/240 liters as per DIN 30740

- comumunal waste containers of 1100 liters as per DIN 30700

- maximum liing weight 1000 kg

- rung for opening of container is equipped with two protective rubber balloons

Discharge manner

- with hooks 35-50, 110 liters as per DIN 6628/9

- with automatic device 80-340 liters as per EN 840-1

- with two liing arms 500 – 1100 liters as per EN 840-2

- with two liing arms 770-1100 liters as per EN 840-3

- with two liing arms 500-1100 liters as per EN 840-2/3

Elektroničko - automatsko vaganje i kodiranje

- automatska identifikacija posuda i kontejnera za otpad

- naplata usluge odvoza otpada prema volumenu ili masi

- prijenos svih podatakau realnom vremenu

- direktan upis svih podataka u knjigovodstveni program

- eliminacija pražnjenja za koja nema naplate

Garancija, atesti, dokumentacija

- osiguran trajan servis vozila i nadogradnje te rezervnih dijelova, garancija 12, 24 i 36 mjeseci

- atest Centra za vozila Hrvatske, Odjel za ispitivanje vozila, o ispitivanju vozila te obuka vozača za

upravljanje vozilom

- certifikat o izradi prema HRN EN 1501 sa izjavom o sukladnosti

- osigurana kompletna dokumentacija za vozilo i nadogradnju sa spiskom rezervnih dijelova, te uputama

za podmazivanje i održavanje

Electronic automatic weighing and coding

- automatic waste container identification

- payment for waste transport services by volume or by weight

- real-time data transfer

- data recording directly into book-keeping program

- elimination of discharges for which no payment is available

Guarantee, aests documentation

- available continuous service for vehicles and upgrades as well as spare parts, guarantee 12, 24 and 36

months

- aestation ofVehicle Center of Croatia,Vehicles testing department, on vehicle testing and training of

driver for vehicle operation

- manufacture certificate as per HRN EN 1501 with conformity statement

- available complete documentation for vehicle and upgrade with a list of spare parts as well as

maintenance and lubrication manual